Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226614

Công khai dự toán ngân sách xã thiệu viên năm 2018

Đăng lúc: 18/06/2018 (GMT+7)
100%

Công khai dự toán ngân sách xã thiệu viên

v

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ THIỆU VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Thiệu Viên, ngày 16 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư công năm 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THIỆU VIÊN

Khoá XIX, kỳ họp thứ 4

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét tờ trình số /TT-UBND ngày /01/2018 của UBND xã về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoch đầu tư công năm 2018 vi nhng ni dung c th như sau:

1. Tng ngun vn đầu tư công năm 2018 do xã qun lý là 2.110. triu đồng.

2. Danh mc công trình đầu tư xây dng trong năm 2018:

TT

Tên công trình

Loại công trình

Tổng vốn
(đồng)

Ghi chú

1

Tu sửa trường mầm non xã

Sửa chữa

200.000.000

2

Tu sửa trường Tiểu học xã

Sửa chữa

700.000.000

3

Tu sửa trường Trung học cơ sở xã

Sửa chữa

200.000.000

4

Cầu thôn 6 qua sông B10

Xây dựng mới

400.000.000

5

Mương nội đồng

Sửa chữa + xây mới

300.000.000

6

Đường giao thông nội đồng

Sửa chữa + xây mới

200.000.000

7

Hỗ trợ 11 thôn hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất NTM năm 2017

Xây dựng mới

110.000.000

TỔNG CỘNG

2.110.000.000

Điều 2. Để thuận lợi cho việc điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công, Hội đồng nhân dân xã ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân xã xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nếu có); quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã; báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp gần nhất.

Giao cho UBND xã căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo các Ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và theo quy định của pháp luật. Báo báo kết quả thực hiện về HĐND xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao y ban nhân dân xã căn c Ngh quyết này và các quy định ca pháp lut để đầu tư thc hin. Đối vi các ngun vn chưa phân b chi tiết, y ban nhân dân xã báo cáo Thường trc Hi đồng nhân dân xã để sm giao kế hoch chi tiết theo quy định. Thường xuyên kim tra, đôn đốc vic t chc thc hin, định k báo cáo Hi đồng nhân dân xã. Ch đạo thc hin có hiu qu các quy định ca cấp trên v kế hoch đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020 và kế hoch năm 2018.

2. Thường trc Hi đồng nhân dân xã, các Ban ca Hi đồng nhân dân xã, các đại biu Hi đồng nhân dân xã theo chc năng, nhim v, quyn hn ca mình giám sát vic thc hin Ngh quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND xã Thiệu Viên khoá XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/01/2018.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (để B/c);

- BCH Đảng bộ (để B/c);

- UBND xã (để T/h);

- Lưu: V/p HĐND xã.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nam

Công khai dự toán ngân sách xã thiệu viên năm 2018

Đăng lúc: 18/06/2018 (GMT+7)
100%

Công khai dự toán ngân sách xã thiệu viên

v

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ THIỆU VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND

Thiệu Viên, ngày 16 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư công năm 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THIỆU VIÊN

Khoá XIX, kỳ họp thứ 4

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét tờ trình số /TT-UBND ngày /01/2018 của UBND xã về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoch đầu tư công năm 2018 vi nhng ni dung c th như sau:

1. Tng ngun vn đầu tư công năm 2018 do xã qun lý là 2.110. triu đồng.

2. Danh mc công trình đầu tư xây dng trong năm 2018:

TT

Tên công trình

Loại công trình

Tổng vốn
(đồng)

Ghi chú

1

Tu sửa trường mầm non xã

Sửa chữa

200.000.000

2

Tu sửa trường Tiểu học xã

Sửa chữa

700.000.000

3

Tu sửa trường Trung học cơ sở xã

Sửa chữa

200.000.000

4

Cầu thôn 6 qua sông B10

Xây dựng mới

400.000.000

5

Mương nội đồng

Sửa chữa + xây mới

300.000.000

6

Đường giao thông nội đồng

Sửa chữa + xây mới

200.000.000

7

Hỗ trợ 11 thôn hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất NTM năm 2017

Xây dựng mới

110.000.000

TỔNG CỘNG

2.110.000.000

Điều 2. Để thuận lợi cho việc điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công, Hội đồng nhân dân xã ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân xã xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nếu có); quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã; báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp gần nhất.

Giao cho UBND xã căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo các Ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và theo quy định của pháp luật. Báo báo kết quả thực hiện về HĐND xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao y ban nhân dân xã căn c Ngh quyết này và các quy định ca pháp lut để đầu tư thc hin. Đối vi các ngun vn chưa phân b chi tiết, y ban nhân dân xã báo cáo Thường trc Hi đồng nhân dân xã để sm giao kế hoch chi tiết theo quy định. Thường xuyên kim tra, đôn đốc vic t chc thc hin, định k báo cáo Hi đồng nhân dân xã. Ch đạo thc hin có hiu qu các quy định ca cấp trên v kế hoch đầu tư công trung hn giai đon 2016 - 2020 và kế hoch năm 2018.

2. Thường trc Hi đồng nhân dân xã, các Ban ca Hi đồng nhân dân xã, các đại biu Hi đồng nhân dân xã theo chc năng, nhim v, quyn hn ca mình giám sát vic thc hin Ngh quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND xã Thiệu Viên khoá XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/01/2018.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (để B/c);

- BCH Đảng bộ (để B/c);

- UBND xã (để T/h);

- Lưu: V/p HĐND xã.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nam

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT