Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226614

Tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Đăng lúc: 03/04/2018 (GMT+7)
100%

KẾ HOẠCH Tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 28 /KH-UBND Thiệu Viên, ngày 23 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

- Căn cứ kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018,

- UBND xã Thiệu Viên xây dựng kế hoạch tổ chức ngày chạy Olimpic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục dích

- Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Thể dục, thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1946 - 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nang cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành tổ chức, triển khai ngày chạy Olimpic cho hội viên, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ngày chạy Olimpic và thường xuyên luyện TDTT.

- Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân trang trong, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng trong mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm. Tránh làm qua loa, đại khái, chiếu lệ.

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC

1. Quy mô

- Tổ chức ngày chạy Olimpic cho các cấp, các ngành, cán bộ và toàn thể nhân dân trong xã

- Huy động tối thiểu 15% tổng số dân cư sống tại địa phương trực tiếp tham gia

2. Nội dung, hình thức và địa điểm

a. Nội dung

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Khai mạc ngày chạy

- Hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục, thể thao - Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành 1.000 m.

b. Hình thức, thời gian và địa điểm.

- Phông trang trí:

UBND xã Thiệu Viên

Lễ phát động

Ngày chạy Olimpic vì sức khỏa toàn dân năm 2018

Thiệu Viên, ngày 01 tháng 4 năm 2018

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm: + Tổ chức lễ tại sân vận động xã

+ Đường chạy: Sân vận động – Thôn 6 – Thôn 4 – Thôn 3 về cổng UBND xã - Tự giải tán

c. Thành phần tham gia:

+ Hội Phụ nữ: 60 người

+ Hội Nông dân: 60 người

+ Hội Cựu chiến binh: 60 người

+ Hội người cao tuổi: 60 người

+ Học sinh: 235 em (Khối THCS)

+ Giáo viên Mầm non: 15 người

+ Giáo viên Tiểu Học: 15 người

+ Giáo viên THCS: 15 người

+ Khối cán bộ, CC, KCT xã: 30 người

+ QTDND : 15 người

+ Đoàn xã : 15 người

+ Bí thư, thôn trưởng các thôn: 19 người

+ Công an dẹp đường: 5 người

+ Y tế bảo hộ: 3 người

Cộng: 607 người

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

- Trang trí, khánh tiết, = 250.000 đ

- Chè nước, loa đài = 100.000 đ

Cộng: = 350.000 đ

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi nghìn đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- MTTQ, các đoàn thế, nhà trường, các thôn tuyên truyền, vận động và tuyển chọn đủ số lượng vận động viên tham gia trong ngày chạy Olimpic.

- Bộ phận văn hóa chuẩn bị trang trí, khánh tiết cho buổi lễ; đường chạy cho các vận động viên.

- Bộ phận Công an phân công lực lượng dẹp đường, làm công tác trật tự cho đường chạy.

- Bộ phận Y tế phân công lực lượng mang theo thuốc men, trang thiết bị y tế để xử lý các trường hợp (nếu có).

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.

Đề nghị các tổ chức, các đơn vị, các thôn, các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch!

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Nghiêm Quang Hải

Tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Đăng lúc: 03/04/2018 (GMT+7)
100%

KẾ HOẠCH Tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 28 /KH-UBND Thiệu Viên, ngày 23 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

- Căn cứ kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018,

- UBND xã Thiệu Viên xây dựng kế hoạch tổ chức ngày chạy Olimpic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục dích

- Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Thể dục, thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1946 - 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nang cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành tổ chức, triển khai ngày chạy Olimpic cho hội viên, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ngày chạy Olimpic và thường xuyên luyện TDTT.

- Tổ chức lễ phát động ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân trang trong, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng trong mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm. Tránh làm qua loa, đại khái, chiếu lệ.

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC

1. Quy mô

- Tổ chức ngày chạy Olimpic cho các cấp, các ngành, cán bộ và toàn thể nhân dân trong xã

- Huy động tối thiểu 15% tổng số dân cư sống tại địa phương trực tiếp tham gia

2. Nội dung, hình thức và địa điểm

a. Nội dung

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Khai mạc ngày chạy

- Hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục, thể thao - Khỏe”.

- Tổ chức chạy đồng hành 1.000 m.

b. Hình thức, thời gian và địa điểm.

- Phông trang trí:

UBND xã Thiệu Viên

Lễ phát động

Ngày chạy Olimpic vì sức khỏa toàn dân năm 2018

Thiệu Viên, ngày 01 tháng 4 năm 2018

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm: + Tổ chức lễ tại sân vận động xã

+ Đường chạy: Sân vận động – Thôn 6 – Thôn 4 – Thôn 3 về cổng UBND xã - Tự giải tán

c. Thành phần tham gia:

+ Hội Phụ nữ: 60 người

+ Hội Nông dân: 60 người

+ Hội Cựu chiến binh: 60 người

+ Hội người cao tuổi: 60 người

+ Học sinh: 235 em (Khối THCS)

+ Giáo viên Mầm non: 15 người

+ Giáo viên Tiểu Học: 15 người

+ Giáo viên THCS: 15 người

+ Khối cán bộ, CC, KCT xã: 30 người

+ QTDND : 15 người

+ Đoàn xã : 15 người

+ Bí thư, thôn trưởng các thôn: 19 người

+ Công an dẹp đường: 5 người

+ Y tế bảo hộ: 3 người

Cộng: 607 người

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

- Trang trí, khánh tiết, = 250.000 đ

- Chè nước, loa đài = 100.000 đ

Cộng: = 350.000 đ

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi nghìn đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- MTTQ, các đoàn thế, nhà trường, các thôn tuyên truyền, vận động và tuyển chọn đủ số lượng vận động viên tham gia trong ngày chạy Olimpic.

- Bộ phận văn hóa chuẩn bị trang trí, khánh tiết cho buổi lễ; đường chạy cho các vận động viên.

- Bộ phận Công an phân công lực lượng dẹp đường, làm công tác trật tự cho đường chạy.

- Bộ phận Y tế phân công lực lượng mang theo thuốc men, trang thiết bị y tế để xử lý các trường hợp (nếu có).

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.

Đề nghị các tổ chức, các đơn vị, các thôn, các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch!

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Nghiêm Quang Hải

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT