Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226614

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và Đại hội TDTT xã Thiệu Viên lần thứ V, năm 2017

Đăng lúc: 04/12/2017 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU VIÊN

Số: 56 /UBND-VHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Viên, ngày 23 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và

Đại hội TDTT xã Thiệu Viên lần thứ V, năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Thanh Hóa và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch 207/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện Thiệu Hóa về Tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và Đại hội TDTT huyện Thiệu Hóa lần thứ V, năm 2018.

UBND xã Thiệu Viên ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và Đại hội TDTT xã Thiệu Viên lần Thứ V, năm 2017 với những nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích:

Đại hội TDTT là hoạt động thể thao rộng lớn của đông đảo quần chúng nhân dân trong xã nhằm:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và của toàn thể xã hội về lợi ích, vai trò, tầm quan trọng của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần tạo cho con người phát triển toàn diện.

2. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

3. Tập trung các nguồn lực của địa phương, đơn vị phát triển và nâng cao phong trào TDTT quần chúng, chú trọng phát triển phong trào ở các môn thể thao truyền thống được nhiều người ưa thích, tuyển chọn vận động viên tham dự Đại hội TDTT huyện lần thứ V, năm 2018.

4. Tăng cường và nâng cấp một bước cơ sở vật chất, trang bị chuyên môn; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, Thông qua Đại hội TDTT nhằm đánh giá thực chất kết quả sự nghiệp Thể dục thể thao của xã giai đoạn 2013 – 2017.

II. Yêu cầu:

1. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao và việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao.

2. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa xã hội.

3. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao.

B. NỘI DUNG

1. Quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

- Đại hội TDTT cấp xã tổ chức từ tháng 7 và kết thúc trước ngày 30/9/2017.

- Đối tượng tham gia: Công dân Việt nam sinh sống và học tập, công tác lao động tại xã, thành lập đoàn VĐV của các đơn vị, thôn (làng).

Tổ chức thi đấu 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích.

- Địa điểm tổ chức: tại sân văn hóa TDTT của xã.

- Thời gian tổ chức: Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2017.

- Số môn thi đấu gồm: 1/ Bóng chuyền

2/ Bóng chuyền hơi ( Hội Cao Tuổi)

3/ Bóng chuyền hơi ( Hội Phụ Nữ)

4/ Cầu lông

5/ Cờ tướng

2. Nội dung Lễ khai mạc:

- Chào cờ.

- Tuyền bố lý do giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc.

- Tuyên thệ của VĐV.

- Tuyên thệ của trọng tài.

- Trao cờ (hoa) Lưu niệm.

3. Chương trình lễ Bế mạc.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội TDTT.

- Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1. Thành lập ban chỉ đạo và ban tổ chức Đại hội TDTT.

Ban tổ chức Đại hội do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, các thành viên do Chủ tịch UBND xã quyết định.

2. Công tác tuyên truyền.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao, thiết thực, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”.

- Tuyên truyền rộng rài trên phương tiện thông tin đại chúng mục đích và ý nghĩa, nội dung của Đại hội TDTT bằng nhiều hình thức phong phú: khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hình ảnh, tin bài trên hệ thống truyền thanh của xã.

3. Kinh phí tổ chức Đại hội.

- Các ngành, các đơn vị tự lo kinh phí tổ chức và tham gia các hoạt động.

- UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất và tổ chức giải các môn thi đấu tại đại hội.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Ban tổ chức Đại hội tặng cờ và phần thưởng cho các đơn vị có thành tích đóng góp cho chương trình Đại hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và chủ động tổ chức tốt kế hoạch đề ra. Tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức Đại hội về Huyện.

Phối hợp với các ban ngành Công an, quân sự đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Đại hội. Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thành công Đại hội TDTT.

Đài truyền thanh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa tin về Đại hội TDTT các cấp, chuẩn bị phương tiện, kỹ thuật để đưa tin lễ khai mạc và quá trình diễn biến Đại hội TDTT đạt chất lượng và hiệu quả.

*Đối với các đơn vị, các thôn, các ban ngành, đòa thể:

- Phối hợp, tuyên truyền và tổ chức vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT năm 2017. UBND xã đề nghị các ban ngành, các đơn vị, cơ quan, thôn, làng triển khai thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng VHTT; CHỦ TỊCH

- Đảng ủy; (B/cáo)

- HĐND xã;

- Các ngành, các đơn vị; (T/hiện)

- Các thôn, làng; (T/hiện)

- Lưu: VP. Nghiêm Quang Hải

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và Đại hội TDTT xã Thiệu Viên lần thứ V, năm 2017

Đăng lúc: 04/12/2017 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU VIÊN

Số: 56 /UBND-VHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Viên, ngày 23 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và

Đại hội TDTT xã Thiệu Viên lần thứ V, năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Thanh Hóa và tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch 207/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện Thiệu Hóa về Tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và Đại hội TDTT huyện Thiệu Hóa lần thứ V, năm 2018.

UBND xã Thiệu Viên ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cơ sở và Đại hội TDTT xã Thiệu Viên lần Thứ V, năm 2017 với những nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích:

Đại hội TDTT là hoạt động thể thao rộng lớn của đông đảo quần chúng nhân dân trong xã nhằm:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và của toàn thể xã hội về lợi ích, vai trò, tầm quan trọng của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần tạo cho con người phát triển toàn diện.

2. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

3. Tập trung các nguồn lực của địa phương, đơn vị phát triển và nâng cao phong trào TDTT quần chúng, chú trọng phát triển phong trào ở các môn thể thao truyền thống được nhiều người ưa thích, tuyển chọn vận động viên tham dự Đại hội TDTT huyện lần thứ V, năm 2018.

4. Tăng cường và nâng cấp một bước cơ sở vật chất, trang bị chuyên môn; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, Thông qua Đại hội TDTT nhằm đánh giá thực chất kết quả sự nghiệp Thể dục thể thao của xã giai đoạn 2013 – 2017.

II. Yêu cầu:

1. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao và việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao.

2. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa xã hội.

3. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao.

B. NỘI DUNG

1. Quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

- Đại hội TDTT cấp xã tổ chức từ tháng 7 và kết thúc trước ngày 30/9/2017.

- Đối tượng tham gia: Công dân Việt nam sinh sống và học tập, công tác lao động tại xã, thành lập đoàn VĐV của các đơn vị, thôn (làng).

Tổ chức thi đấu 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích.

- Địa điểm tổ chức: tại sân văn hóa TDTT của xã.

- Thời gian tổ chức: Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2017.

- Số môn thi đấu gồm: 1/ Bóng chuyền

2/ Bóng chuyền hơi ( Hội Cao Tuổi)

3/ Bóng chuyền hơi ( Hội Phụ Nữ)

4/ Cầu lông

5/ Cờ tướng

2. Nội dung Lễ khai mạc:

- Chào cờ.

- Tuyền bố lý do giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc.

- Tuyên thệ của VĐV.

- Tuyên thệ của trọng tài.

- Trao cờ (hoa) Lưu niệm.

3. Chương trình lễ Bế mạc.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội TDTT.

- Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1. Thành lập ban chỉ đạo và ban tổ chức Đại hội TDTT.

Ban tổ chức Đại hội do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, các thành viên do Chủ tịch UBND xã quyết định.

2. Công tác tuyên truyền.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao, thiết thực, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”.

- Tuyên truyền rộng rài trên phương tiện thông tin đại chúng mục đích và ý nghĩa, nội dung của Đại hội TDTT bằng nhiều hình thức phong phú: khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hình ảnh, tin bài trên hệ thống truyền thanh của xã.

3. Kinh phí tổ chức Đại hội.

- Các ngành, các đơn vị tự lo kinh phí tổ chức và tham gia các hoạt động.

- UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất và tổ chức giải các môn thi đấu tại đại hội.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

Ban tổ chức Đại hội tặng cờ và phần thưởng cho các đơn vị có thành tích đóng góp cho chương trình Đại hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và chủ động tổ chức tốt kế hoạch đề ra. Tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức Đại hội về Huyện.

Phối hợp với các ban ngành Công an, quân sự đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Đại hội. Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thành công Đại hội TDTT.

Đài truyền thanh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa tin về Đại hội TDTT các cấp, chuẩn bị phương tiện, kỹ thuật để đưa tin lễ khai mạc và quá trình diễn biến Đại hội TDTT đạt chất lượng và hiệu quả.

*Đối với các đơn vị, các thôn, các ban ngành, đòa thể:

- Phối hợp, tuyên truyền và tổ chức vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT năm 2017. UBND xã đề nghị các ban ngành, các đơn vị, cơ quan, thôn, làng triển khai thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng VHTT; CHỦ TỊCH

- Đảng ủy; (B/cáo)

- HĐND xã;

- Các ngành, các đơn vị; (T/hiện)

- Các thôn, làng; (T/hiện)

- Lưu: VP. Nghiêm Quang Hải

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT