Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226614
 CHỦ TỊCH UBND XÃ THIỆU VIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa về việc hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình phúc lợi được Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ năm 2017;
Căn cứ kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng NTM năm 2017 xã Thiệu Viên;
Xét đề nghị của công chức Địa chính – xây dựng xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2017 bằng xi măng về các đơn vị trong xã Thiệu Viên, với các nội dung chính sau:
1. Tổng nguồn vốn hỗ trợ là 86.128.000.000 đồng, tương đương 76,9 tấn xi măng Long Sơn PC40.
2. Kế hoạch phân bổ vốn cụ thể như sau:
TT
Đơn vị nhận xi măng
Khối lượng được cấp
(tấn)
Ghi chú
1
Thôn 1
6,8
 
2
Thôn 3
8
 
3
Thôn 5
6
 
4
Thôn 6
22
 
5
Thôn 7
7,2
 
6
Thôn 8
10,1
 
7
Thôn 9
3,8
 
8
Thôn 10
9
 
9
Thôn 11
4
 
Tổng cộng
76,9
 
 
Điều 2. UBND xã Thiệu Viên, BCĐ xây dựng NTM và các đơn vị có liên quan căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Ông (bà) công chức Văn phòng UBND, Kế toán ngân sách, Địa chính – xây dựng, TT BCD xây dựng NTM và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nghiêm Quang Hải
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT